Darmowa dostawa PROMOCJA SKOFF

 

Aktualizacja: 2014-01-20

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKOFF24.PL
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy skoff24.pl działający pod adresem http://skoff24.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu:  Sklepem internetowym , za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu, jest prowadzony przez
DOMUS  Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną z siedzibą w Czechowicach   Dziedzicach ( kod pocztowy: 43-502 ) przy ul. Zielonej nr 9A
Tel.: ( 32 ) 214 17 91; Fax: ( 32 ) 214 17 91.; E   mail: sklep@skoff24.pl
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice   Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003293, posiadającą numer NIP: 652 -000-71-06 i numer REGON: 003466561, zwaną dalej  Spółką .

I.    Definicje

W rozumieniu niniejszego Regulaminie poniższe pojęcia oznaczają:

1.    Klient   osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach prowadzonego Sklepu internetowego poprzez wypełnienie elektronicznego Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://skoff24.pl;
2.    Konsument   klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w    zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
3.    Koszyk   funkcjonalność Sklepu internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie oraz modyfikację danych Zamówienia takich jak w szczególności: rodzaj i ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności;
4.    Regulamin   niniejszy Regulamin określający zasady i warunki świadczenia usług a w szczególności zawierania Umów sprzedaży z Klientami drogą elektroniczną w ramach prowadzonego przez Spółkę, Sklepu internetowego;
5.    Sklep internetowy   serwis internetowy dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://skoff24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6.    Towar   produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz z cenami oraz opisem i informacjami na temat Towaru;
7.    Umowa sprzedaży   umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Klientem a Spółką, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego;
8.    Zamówienie   oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i ilość Towarów, adres i sposób dostawy, sposób płatności.

II.    Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://skoff24.pl .
2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. nr 144 z 2002r., poz. 1204 z późniejszymi zm. ).
3.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.    zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu internetowego,
b.    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
c.    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
d.    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
4.    Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego   
korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.    Firefox w wersji 4 lub nowszej , lub
b.    Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej,
c.    minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
5.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
6.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://skoff24.pl.
7.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany na stronach internetowych Sklepu internetowego katalog Towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
8.    Wszystkie Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych dołączonych do Towarów.
9.    Wszystkie towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego pochodzą od polskich producentów lub dystrybutorów danej marki oraz są oryginalnie opakowane przez producenta lub dystrybutora.
10.    Prezentowane na stronie internetowej http://skoff24.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego i obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
11.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzanych przez Sklep internetowy Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów Towarów objętych tymi formami sprzedaży.
12.     Do każdej Umowy sprzedaży Towarów wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury Vat lub paragonu fiskalnego w zależności od żądania Klienta. 

III.    Warunki realizacji Zamówienia

1.    Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
2.    Klient ma możliwość założenia własnego konta w Sklepie internetowym. Posiadanie własnego konta umożliwia przy kolejnych zakupach pominięcie etapu związanego z wpisywaniem danych osobowych lub firmy zamawiającego. Zarejestrowane konto pozwala również na dostęp do historii swoich zamówień, możliwość zmian w zamówieniu, dostęp do przechowalni, książki adresowej oraz udział w programie lojalnościowym. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
3.    Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://skoff24.pl lub poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@skoff24.pl. Klient, za pośrednictwem strony internetowej, składa Zamówienie wskazując na Towar którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego polecenia  DODAJ DO KOSZYKA , a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i sposobu płatności, oraz potwierdzenie Zamówienia poprzez wybór plecenia   POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE .
4.    W Koszyku, Klient wskazuje:
a)    zamawiane Towary,
b)    adres, na jaki przedmiot Zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury Vat,
c)    sposób dostawy,
d)    sposób płatności.
5.    Procedura składania Zamówienia obejmuje następujące po sobie etapy:  DODAJ DO KOSZYKA ,   PODSUMOWANIE ZAKUPÓW ,  REJESTRACJA  lub  LOGOWANIE  (opcjonalnie wg wyboru Klienta),  DANE TELEADRESOWE ,  WYBÓR PRZESYŁKI ,  FORMA PŁATNOŚCI . Klient składa Zamówienie przez wybór polecenia  POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE . Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zamówienia należy składać w języku polskim.
6.    Przed wysłaniem Zamówienia tj. przed wyborem polecenia  POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE , Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych ( np. imię i nazwisko, adres, adres do dostawy, forma płatności, asortyment i ilość zamawianych Towarów ).
7.    Po złożeniu Zamówienia, system internetowy przesyła na podany przez Klienta adres e-mail  Potwierdzenie złożenia zamówienia  do Sklepu internetowego. Pracownik Spółki po zapoznaniu się z zamówieniem przesyła niezwłocznie  Potwierdzenie zamówienia  na adres poczty elektronicznej klienta. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane i potwierdzane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. Potwierdzenie Zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w Pkt III. 5 niniejszego Regulaminu. Przyjęcie przez Spółkę złożonego Zamówienia następuję z chwilą wyświetlenia na ekranie komputera Klienta informacji  Potwierdzenie Zamówienia .
8.    Zamówienia składane w postaci e-mailowej wymagają wykonania przez Klienta następujących czynności:
a)  e-mail prosimy zatytułować:  zamówienie ,
b)  w treści e-maila należy wpisać:

-    zamawiany Towar i jeśli to możliwe  jego numer katalogowy ,
-   ustaloną z pracownikiem Sklepu internetowego cenę Towaru,
-   dane Klienta ( imię i nazwisko, adres ),
-   telefoniczny numer kontaktowy ( opcjonalnie ),
-   jeżeli ma zostać wystawiona faktura Vat, należy podać dane do faktury Vat,
-   adres miejsca dostawy,
-   sposób dostawy,
-   sposób płatności.

c)   Po złożeniu Zamówienia, pracownik Spółki przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail  Potwierdzenie zamówienia . Zamówienia e-mailowe złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane i potwierdzane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
9.    Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia Klienta przez Spółkę, co oznacza, że z tą chwilą Umowa sprzedaży staje się prawnie skuteczna.
10.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany do Klienta na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
11.    W przypadku niedostępności Towarów w magazynie Sklepu internetowego, Spółka zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu internetowego przy opisie danego Towaru. W przypadku braku w magazynie Sklepu internetowego zamawianego Towaru , w tym także, jeśli zakup Towarów od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o niemożności zrealizowania całości lub części Zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta oraz zaproponuje Klientowi:
a)    anulowanie całości Zamówienia   w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji Zamówienia,
b)    anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie   w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie, albo
c)    podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie   w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach.
12.    W przypadku braku w magazynie Sklepu internetowego zamówionego Towaru , w tym także, jeśli zakup Towarów od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, który nastąpił po potwierdzeniu Zamówienia Klienta przez Spółkę, Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.  Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry ( przedpłata )   Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, jednakże nie później niż w terminie 30 ( trzydzieści ) dni od zawarcia Umowy sprzedaży.
13.    W przypadku Towarów, które na stronie internetowej Sklepu internetowego oznaczone zostały jako dostępne  Na zamówienie  ( to jest takich Towarów których termin realizacji dostawy jest uzależniony od dostępności Towaru u producenta lub dystrybutora ), Spółka indywidualnie z Klientem ustali termin dostawy.

IV.    Zapis tekstu umowy

1.    Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego Zamówienia są przechowywane przez Spółkę na zasadach określonych w Pkt XIII  
 Przetwarzanie danych osobowych  niniejszego Regulaminu.
2.    W przypadku, jeżeli Klient chce uzyskać potwierdzenie przekazanych danych w ramach złożonego Zamówienia, winien dokonać wydruku  Potwierdzenia złożenia zamówienia , które zostaje wyświetlone na ekranie komputera po wysłaniu przez niego Zamówienia. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania Zamówienia jego adresu e-mailowego, utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wszystkich danych ze złożonego Zamówienia na podany przez niego adres e-mailowy w  POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA . Treść otrzymanej w tej formie informacji Klient ma możliwość wydrukowania. 

V.    Ceny Towarów

1.    Spółka zamieszcza informacje o Towarach na stronie Sklepu internetowego.
2.    Ceny na stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy Towarze:
a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
b)    nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy Towaru,
3.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
4.    Informacja na temat wartości Zamówienia, z wyłączeniem kosztów przesyłki, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu Zamówienia oraz formy płatności. Koszt przesyłki ustalony zostanie w sposób i na zasadach określonych w Pkt. VIII niniejszego Regulaminu.

VI.    Formy płatności za Towar i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Płatności za zakupiony w Sklepie internetowym Towar Klient może dokonywać w następujący sposób:
1)    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL.  W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Sklepu internetowego i po potwierdzeniu Zamówienia przez Spółkę,
2)    przelewem bankowym; w tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia nastąpi z chwilą wpływu na wskazane konto bankowe Sklepu internetowego należności za zamówiony Towar w pełnej wysokości.
3)    gotówką lub kartą płatniczą w kasie Spółki, podczas odbioru osobistego.

VII.    Modyfikacja Zamówienia

1.    Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu wysłania przez Spółkę do Klienta  POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA .  stanowiącego przyjęcie przez Spółkę złożonego przez Klienta Zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć m.in. rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.
2.    Zmian można dokonywać na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce  TWOJE KONTO , lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Sklepu internetowego na podane numery: tel 32 445 70 65, fax. 32 445 70 66

VIII.    Dostawa i jej koszty

1.    Dostawy Towarów są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicę i odbywają się na adres wskazany przez Klienta. Towar w czasie dostawy jest zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.
2.    Koszt przesyłki pokrywa Klient. W przypadku Zamówień o wartości powyżej 1.000,00-zł netto ( jeden tysiąc złotych netto ) koszty wysyłki Towarów pokrywa Spółka.
3.    Koszt przesyłki podany w kalkulatorze , w ramach Koszyka zamawianych Towarów, jest kosztem szacunkowym. Całkowity koszt przesyłki uzależniony jest od wagi i wymiarów paczki i skalkulowany według cennika w zakładce  KOSZTY DOSTAWY  i zostanie przekazany Klientowi w  Potwierdzeniu Zamówienia .  Koszt wysyłki Towaru za granicę będzie ustalony w  POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA , w przypadku braku akceptacji kosztów wysyłki, Klient ma możliwość anulowania Zamówienia. Koszt przesyłki zawiera w sobie koszt opakowania Towaru i jego wysyłki. Towar jest wysyłany pod wskazany w Zamówieniu adres za pośrednictwem: firmy kurierskiej DHL lub Pocztą Polską
4.    Zaleca się w sprawdzenie w momencie odbioru przesyłki czy przesyłka jest oryginalnie zapakowana. W przypadku stwierdzenia, że paczka jest uszkodzona w sposób widoczny, zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub dostawcy.
5.    Towar wysyłany jest z magazynu Sklepu internetowego w Czechowicach   Dziedzicach w dniach od poniedziałku do piątku. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze. Spółka nie zastrzega godzin doręczenia Towaru. 

IX.    Czas realizacji zamówień

1.    Spółka  zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia.  Wyżej wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.
2.    Czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 2 ( dwa ) dni roboczych dla przesyłek doręczonych za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL i do 7 ( siedem ) dni roboczych dla przesyłek doręczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas dostawy za granicę wynosi do 7 ( siedem ) dni dla przesyłek dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL i do 14 ( czternaście ) dni dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

X.    Warunki reklamacji

1.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Spółce w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru w Umową, a w szczególności w przypadku: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy oraz niezgodności dostarczonego Towaru z towarem zawartym z Zamówieniu.
2.    Klient powinien kierować ewentualne reklamacja na adres Spółki z dopiskiem  Sklep internetowy e-domus  .
3.    Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie  2 ( dwóch ) miesięcy od dnia w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Towaru z Umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową.
4.    Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji podając w jej treści przyczynę odesłania Towaru. Zaleca się aby reklamowany Towar był zwracany   o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Zwracany Towar powinien być kompletny.
5.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 ( czternaście ) dni od daty otrzymania przez Spółkę reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie   według wyboru Klienta   nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie może żądać naprawy ani wymiany Towaru, albo jeżeli Spółka nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klienta ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy spółka zwróci Klientowi równowartość ceny zareklamowanego Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 
6.    Zareklamowany Towar należy odesłać na adres Spółki. W takim przypadku Spółka zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki w ciągu 14 (czternaście) dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
7.    Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym Punkcie X Regulaminu nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnień opisanych w Punkcie XI    Warunki gwarancji  niniejszego Regulaminu, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.  

XI.    Warunki gwarancji

1.    Towary sprzedawane przez Spółkę w ramach Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Producent lub dystrybutor ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeżeli dokument gwarancyjny przewiduje taka możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, które adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
2.    Spółka nie jest producentem ani dystrybutorem Towarów. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane w ramach Sklepu internetowego Towary.
3.    W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady:
a)    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Spółka jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
b)    korzystając z uprawnień przysługujących mu od Spółki jako sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z Umową.
4.    Gwarancja udzielona przez producenta bądź dystrybutora Towarów nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z Umową.
 
XII.    Prawo do odstąpienia od umowy

1.    Konsument, może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni od otrzymania zrealizowanego Zamówienia każdy zamówiony w Sklepie internetowym Towar, za wyjątkiem Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu ( tj. przygotowanych na specjalne zamówienie Konsumenta i dostosowanych indywidualnie do jego potrzeb ) lub ściśle związanych z jego osobą.
2.    Konsument , o którym mowa w ust. 1 powyżej, może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych Towarów, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni od daty otrzymania przedmiotu Zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych Towarów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3.    W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy w przedmiocie zakupionych Towarów, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania Towaru, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności uiszczona przez Konsumenta cena za Towar wraz z kosztami przesyłki, które poniósł Konsument zostanie niezwłocznie zwrócona Konsumentowi po odstąpieniu przez niego od Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania przez Konsumenta płatności z góry (przedpłaty), zwrot ceny nastąpi wraz z należnymi od niej odsetkami ustawowymi od daty dokonania płatności (przedpłaty).
4.    Konsument zwraca Towar, od zakupu którego odstąpił, na adres Spółki. Zwrot Towaru następuje na koszt Konsumenta. Zwracany Towar powinien być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania a także   o ile to możliwe   w oryginalnym opakowaniu. Zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkim dokumentami ( np. kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi itp. ) dołączonymi do Towaru.  Po przyjęciu zwrotu Towaru, Spółka prześle Konsumentowi fakturę korygującą Vat wraz z jej kopią, o ile Konsument żądał wystawienia faktury Vat. Konsument zobowiązany jest podpisać i odesłać Spółce kopię faktury korygującej Vat.
5.    W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Spółka poświadczy Konsumentowi na piśmie zwrot świadczenia.  

XIII.    Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm. ) jest Spółka.
2.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania Zamówienia Klienta w Sklepie internetowym. Toteż jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celu określonym w niniejszym Punkcie XIII niniejszego Regulaminu, Spółka prosi o powstrzymanie się od korzystania z witryny internetowej Sklepu internetowego.
3.    Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w trakcie procesu składania Zamówienia w Sklepie internetowym, przetwarzane są przez Spółkę tylko i wyłącznie w celu umożliwienia Kientowi korzystania ze Sklepu internetowego w tym realizacji przez Spółkę złożonego Zamówienia, wystawienia faktury Vat i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
4.     Dane osobowe Klientów są przechowywane, zabezpieczone i chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane, użyczane ani w jakikolwiek inny sposób udostępniane innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym do tego organom na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa.
5.    Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia w Zakładce  TWOJE KONTO .

XIV.    Postanowienia końcowe

1.    Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.   Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 z 1964r., poz. 93 z późn. zm.); przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.); przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000r., poz. 271z późn. zm.); przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. nr 144 z 2002r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.)
3.    Wszystkie nazwy Towarów, znaki towarowe i nazwy firm zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 119 z 2003r., poz. 1117 z późn. zm.) przez właścicieli tych nazw i znaków.
4.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2012 roku.
5.    Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 ( siedem ) dni od momentu udostępnienia na stronie www. skoff24.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 


Regulamin w wersji PDF:

Regulamin obowiązujący od: 2012-10-01
Regulamin obowiązujący od: 2014-01-28